Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

1. Γενικοί όροι χρήσης

Ο ιστότοπος www.pgm.gr αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΓΥΡΟΣ Ν. P.G.M ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «PGM SYSTEMS», εφεξής η Εταιρεία ή εμείς, με έδρα στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λευκωσίας 68 & Γονατά Στυλιανού (ΑΦΜ 800633689/ Δ.Ο.Υ. ΄Περιστερίου, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η 133216701000), e – mail επικοινωνίας sales@pgm.gr, τηλ. +30 210 57 77 800, fax +30 210 571 80 80.


Η Εταιρεία συνεστήθη το 2015 με σκοπό την εμπορία συστημάτων ασφαλείας και το εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συναφών εξαρτημάτων. Τα προϊόντα μας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες εγκαταστάτες και εξ αυτού του λόγου σε περίπτωση που δεν έχετε επαγγελματική ιδιότητα δεν υφίσταται δυνατότητα συνδιαλλαγής μαζί μας. Τα προϊόντα & οι υπηρεσίες μας είναι αρίστης ποιότητας και πληρούν όλες τις προδιαγραφές καλής και σωστής λειτουργίας. Η Εταιρεία πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και ενημερώνεται διαρκώς για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, φροντίζοντας να καινοτομεί με νέες πρωτότυπες ιδέες και πατέντες, που βελτιώνουν τη χρήση του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων. Απαρτίζεται από έμπειρο, νέο και εξειδικευμένο προσωπικό, που μεριμνά με όρεξη και μεράκι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.


Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκειται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπεται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Προτού περιηγηθείτε στον παρόντα ιστότοπο και ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις. H είσοδος στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος για υποβολή παραγγελίας, η υποβολή παραγγελίας ή και οποιαδήποτε περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Πελάτης/χρήστης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή.


Η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.pgm.gr ανά πάσα χρονική στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι πελάτες/χρήστες με τη σειρά τους φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές και με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν ισχύει και συνεπώς δεν επηρεάζει ήδη επιβεβαιωμένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες. Σημειωτέον ότι οι αναφερόμενες τιμές αφορούν μόνο τις αγορές διά του e-shop.


2. Πληροφορίες και προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία της Εταιρείας, των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.


3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την πώληση και μεριμνά για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των, εν γένει, προβλέψεων της οικείας νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.


Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της στο ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ομοίως από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/ και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/ και της τιμής ενός προϊόντος. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω την ιστοσελίδας της Εταιρείας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο του όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), "όπως ακριβώς έχουν", όπως το περιεχόμενο αυτό παραλαμβάνεται από τους προμηθευτές.


Εφόσον η Εταιρεία έχει θέσει υπόψη των πελατών/χρηστών τα ανωτέρω, που αποτελούν βασικούς όρους για τη συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλώνει ότι δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί κάθε πελάτης/χρήστης ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τις πληροφορίες των προϊόντων, με την ένδειξη διαθεσιμότητας, με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και προϊόντων, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων/υπηρεσιών, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Η Εταιρεία δηλώνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν εύλογες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις στην εκπλήρωση του συνόλου των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, εξαιτίας συνθηκών ανωτέρας βίας ή όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός που βρίσκεται εκτός του επιχειρηματικού ελέγχου της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγους καθυστέρησης εξαιτίας ανωτέρας βίας συνιστούν οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πανδημίες, οι στάσεις, οι εξεγέρσεις, οι αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών και η ματαίωση εκτέλεσης παραγγελίας από χονδρέμπορο-προμηθευτή της Εταιρείας χωρίς υπαιτιότητα της κλπ. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τις παραπάνω αιτίες, αλλά δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών/χρηστών στο μέτρο του δυνατού και πάντα τηρώντας την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.


Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο www.pgm.gr ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες, με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης από αυτούς προς την Εταιρεία και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημά της προϊόντων, αλλά δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της παραγγελίας, διότι χρησιμοποιεί ανεξάρτητες μεταφορικές εταιρείες. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους πελάτες/χρήστες κατά την πρόσβαση και περιήγησή τους στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημά και σχετίζονται αποκλειστικά, είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής, είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή /και υπηρεσίες ή /και προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.


4. Ευθύνη πελάτη/χρήστη

Κάθε πελάτης/χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ιστότοπου σύμφωνα με τον Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο πελάτης/χρήστης. Ο πελάτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία του κατά το στάδιο δημιουργίας λογαριασμού, σύμφωνα με τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους στο κεφάλαιο δημιουργία λογαριασμού χρήστη & κατάρτιση σύμβασης πώλησης (όρος 6). Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο πελάτης/ χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας με τρόπο, που να μην παραβιάζει τους νόμους και τους παρόντες όρους. Η επίσκεψη και σύναψη συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε τρίτους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο πελάτης/ χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για:

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κ.λ.π.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι πελάτες/χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

• Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

• Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή διατάξεων.

• Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

• Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/πελατών.

• Ο πελάτης/χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Εταιρείας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.


Σας συνιστούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου και να προβαίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού σας μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) αποφεύγοντας τη χρήση ίδιων ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.


Η κυριότητα όλων των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρεία στον πελάτη/αγοραστή. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον πελάτη/χρήστη να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη/χρήστη άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πελάτη/χρήστη έναντι του μεταφορέα. Άλλως τον κίνδυνο φέρει η Εταιρεία μέχρι την παράδοσή στον πελάτη/χρήστη ή σε τρίτο που αυτός θα μας υποδείξει. Ο πελάτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά. Τέλος απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.


5. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πρόκειται για πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.


Επιπλέον οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας:

α) η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας.

β) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις, αφού οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα PGM Systems ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών αντίστοιχα και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.


Υπογραμμίζουμε ότι οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα και οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία με άλλο τρόπο πέραν από τους ανωτέρω αναφερόμενους.


6. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη & Κατάρτιση συμβάσης πώλησης

Η παρουσίαση των, προς πώληση, προϊόντων και υπηρεσιών, στον ιστότοπο www.pgm.gr ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης από αυτούς προς την Εταιρεία και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα μας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο σε επαγγελματίες εγκαταστάτες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξιδεικευμένες πληροφορίες και να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονική παραγγελία απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Δια την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης απαιτείται η επιβεβαίωση της παραγγελίας από την Εταιρεία.


Αναλυτικότερα:

α) Ο πελάτης/χρήστης αρχικά δημιουργεί λογαριασμό στον ιστότοπο μας, καταχωρώντας τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, fax κλπ), καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας για λογαριασμό της οποίας επιθυμεί να πραγματοποιήσει παραγγελία (επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση/έδρα, αριθμό φορολογικού μητρώου κλπ). Κατόπιν εισάγει τον κωδικό της προτίμησής του, με τον οποίο δύναται να εισέρχεται και μελλοντικά στο λογαριασμό, δηλώνει αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις από την Εταιρεία (newsletter) και αν αποδέχεται τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου.

β) Υπάλληλος της εταιρείας μας εγκρίνει την δημιουργία του λογαριασμού εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει σχετικά τον πελάτη/χρήστη δια της αποστολής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) εγκρίσεως λογαριασμού χρήστη.

γ) Ο πελάτης/χρήστης εισέρχεται στο λογαριασμό του με τον κωδικό που έχει ήδη καταχωρήθει στο σύστημα ή εισάγοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση σε περίπτωση που τον έχει ξεχάσει. Περιηγείται στην ιστοσελίδα και υποβάλει την ηλεκτρονική/online παραγγελία του, επιλέγοντας τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και ακολουθώντας τα βήματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (πατώντας την επιλογή Στο Καλάθι και Ολοκλήρωση Παραγγελίας, επιλέγοντας το Σημείο Παράδοσης/Παραλαβής που επιθυμεί καθώς και τον Τρόπο Πληρωμής που τον διευκολύνει).

δ) Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης/χρήστης θα λάβει άμεσα ένα αυτοματοποιημένο, επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τον μοναδικό κωδικό και όλα τα απαραίτητα στοιχεία της παραγγελίας (ακριβές κόστος προϊόντων, έξοδα αποστολής), που πραγματοποίησε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει.


Αναφορικά με το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης:

i) Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διαθέσιμο, η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή, εκ μέρους της Εταιρείας, της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς αποτελεί δήλωση αποδοχής της προσφοράς σας και σύναψη σύμβασης με την εταιρεία.

ii) Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανανεώνουμε το συντομότερο δυνατόν στον ιστότοπο τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, ωστόσο αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιείται αυτόματα. Σε περίπτωση που το προϊόν φαίνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά δεν είναι διαθέσιμο, τότε το αυτοματοποιημένο αυτό email αποτελεί απλώς μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας από την Εταιρεία και όχι αποδοχή της παραγγελίας σας, ούτε σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία παραλαμβάνεται από την Εταιρεία με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος, κατόπιν επικοινωνίας της Εταιρείας με τους προμηθευτές της. Συνεπώς κατά το στάδιο αυτό η σύμβαση μεταξύ αγοραστή και της Εταιρείας μας δεν έχει ακόμα καταρτιστεί. Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει στην συνέχεια μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και να συμφωνηθούν οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης πώλησης μεταξύ Εταιρείας και πελάτη. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση αγοράς διέπεται από τους ειδικότερους όρους που συμφωνούνται μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη/χρήστη στην ειδικότερη επικοινωνία που ακολουθεί μεταξύ των μερών.


Σε αμφότερες τις περιπτώσεις i) και ii) ανωτέρω οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί ή προκαταβληθεί (όπως λ.χ. στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό) θα αποτελεί συμπεφωνημένη χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι ακόμη πληρωμή του αντιτίμου, η οποία πληρωμή θα εξοφληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του προϊόντος καθώς και η τιμή και ολοκληρωθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας, άλλως το τίμημα θα σας επιστραφεί. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά.

Σημειωτέον, οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν μόνο την πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).


Τηλεφωνική παραγγελία

Σε περίπτωση που ο πελάτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε ηλεκτρονική/online παραγγελία, όπως ως άνω περιγράφεται, αλλά επιθυμεί να την υποβάλει τηλεφωνικώς, μπορεί να το κάνει καλώντας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30π.μ.– 5:30μ.μ. στο τηλ. +30 210 57 77 800 (αστική χρέωση) της εταιρείας μας. Δίνοντας τα στοιχεία σας και τους κωδικούς των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν προχωράμε άμεσα στην εξυπηρέτηση της παραγγελίας σας. Ταυτόχρονα ο πελάτης/χρήστης επιβεβαιώνει στον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της εταιρείας μας ότι διάβασε και αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης, όπως αυτοί αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματός της εταιρείας και ταυτόχρονα ότι δεσμεύεται για την αγορά του προϊόντος, που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να προχωρήσει στην πληρωμή αυτού. Η σύμβαση καταρτίζεται με την αποστολή επιβεβαιωτικού απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος με την παραγγελία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε στον υπάλληλο μας.


Διαθεσιμότητα προϊόντων και απόρριψη παραγγελίας: Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα χρονική στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας, αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, διαδικασία την οποία διατηρούμε το δικαίωμα να υλοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου αποστείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.


Τυπογραφικά/μηχανογραφικά λάθη

Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα αναγραφόμενη τιμή στον τιμοκατάλογο.


Ακύρωση/ τροποποίηση παραγγελίας

Πριν ολοκληρώσετε ηλεκτρονικά την παραγγελία σας έχετε την δυνατότητα να τροποποιήσετε την ποσότητα των προϊόντων ή να αφαιρέσετε ένα ή όλα τα προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι σας πατώντας στην επιλογή Επεξεργασία Καλαθιού που εμφανίζεται στο καλάθι σας και υποδηλώνει τη δυνατότητα αφαίρεσης ή τροποποίησής τους. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία σας και δεν έχει ακόμη δοθεί για αποστολή από το φυσικό κατάστημά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο +30 210 57 77 800 (αστική χρέωση) ή να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@pgm.gr και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας θα αναλάβει άμεσα την ακύρωσή της. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και αποσταλεί στον προορισμό της επιλογής σας δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε ακύρωση.


7. Εγγύηση προϊόντων

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το προϊόν που παραγγείλατε με τις συνομολογημένες ιδιότητες που αναγράφονται στην περιγραφή του κατασκευαστή και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα (πλην της περίπτωσης υπαναχώρησης βλ. ανωτέρω), σας καλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως με εμάς στο τηλέφωνο +30 210 57 77 800 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@pgm.gr, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητές σας και να συνεννοηθούμε για τη διευθέτηση του ζητήματος.


Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται με εγγύηση από ένα έως πέντε (1 έως 5) έτη, η οποία ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία και ισχύει από την ημερομηνία παραγωγής τους, ενώ παύει να ισχύει: 1) σε περίπτωση βλάβης λόγω λανθασμένου χειρισμού είτε του αγοραστή είτε κάποιου τρίτου προσώπου, 2) όταν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης, κακή συντήρησης ή συνθηκών ακατάλληλης μεταφοράς, 3) λόγω σύνδεσης με άλλες συσκευές ή πηγές τροφοδοσίας που είναι ελαττωματικές ή δεν ενδείκνυνται από τον κατασκευαστικό οίκο/κατασκευάστρια εταιρεία.


Οι εγγυήσεις παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων με δική τους ευθύνη. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) εγγυήσεις, η Εταιρεία δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής.


Δε φέρουμε καμία ευθύνη για την κακή λειτουργία των συνοδευμένων με τα προϊόντα προγραμμάτων και παροχών, δωρεάν ή μη (όπως για παράδειγμα CD, DNS κ.α.). Για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή προϊόντων μετά την απομάκρυνσή τους από την εταιρεία και την παραλαβή τους από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία, courier ή τον αγοραστή, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.


Σε κάθε άλλη περίπτωση βλάβης, εξαιρούμενων των ως άνω περιπτώσεων, τα προϊόντα εντός εγγύησης επισκευάζονται ή όταν δεν επιδέχονται επισκευής αντικαθίστανται με καινούρια προϊόντα του ίδιου κωδικού ή αντίστοιχης ποιότητας και λειτουργίας υλικού, όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα.


Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης ή την αντικατάσταση του προϊόντος είναι η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς από την εταιρείας μας, πρωτότυπου ή αντιγράφου. Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό διακίνησης, όπου θα ταυτοποιείται το serial number του υλικού με το αντίστοιχο που αναγράφεται στο παραστατικό, να είναι σε καλή κατάσταση τα ίδια όπως και η συσκευασία τους. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής υλικού τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον αγοραστή με εξαίρεση περιπτώσεις αποδεδειγμένου λάθους αποστολής από την εταιρεία, οπότε τα έξοδα τα αναλαμβάνει η Εταιρεία. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και μας αποστείλετε το ειδικό έντυπο RMA (return merchandise authorization). Σημειώνουμε ότι τα προϊόντα ελέγχονται μόνο για τις βλάβες οι οποίες αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.


Οι επισκευές πραγματοποιούνται από την Εταιρεία. Ο πελάτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση επισκευών σε τρίτους. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν δικαιούται να αξιώνει αποζημίωση για το κόστος επισκευής.

Τα επισκευασμένα προϊόντα, μετά την ενημέρωση του πελάτη/χρήστη, παραμένουν στην εταιρεία για τρεις μήνες. Μετά την παρέλευση των τριών μηνών, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.


8. Δικαιοδοσία, παρέκταση αρμοδιότητας και εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pgm.gr της Eταιρείας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης εμπορευμάτων η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης πώλησης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη ή τηλεφωνικής επικοινωνίας για αλλαγή του χρόνου παράδοσης του προϊόντος). Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου. Οποιαδήποτε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων των Αθηνών.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή την εν γένει εξυπηρέτησή σας, απευθυνθείτε στο τηλ. +30 210 57 77 800 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@pgm.gr και ένας υπάλληλος μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.